心经念诵网
心经念诵网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第八十七卷(注音)

导读:摄事分中契经事行择摄第一之三  复次嗢拖南曰  因胜利二智愚夫分位五  二种见差别于斯圣教等  一切行因略有二种。一共。二不共。共因者。...

瑜伽师地论第八十七卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
xíng

shè


zhī
sān
tuō
nán
yuē

yīn
shēng

èr
zhì


fēn
wèi

èr
zhǒng
jiàn
chà
bié


shèng
jiào
děng


qiē
xíng
yīn
lüè
yǒu
èr
zhǒng


gòng

èr

gòng

gòng
yīn
zhě

wèi

wéi
xiān
yīn

yóu


shēng
chù

zhàng

yàn


rùnwéi

jiāng
shēng
suǒ
shēng
zhī
chù

suī
yǒu

qiē
fán
nǎo
wéi
yīn

ér

shēng
chù
shēng

zhě
shēng

fēiyàn

xiǎng
zhě

yòuwéi


shuō


宿
yīn
shēng


dài

yīn
jīu
jìng
zhuǎngòng
yīn
zhě

wèi
shùn


fēi


chù

wàng

shòu
děng
suǒ
yǒu
xīn


jiān
mièshēng
míng
shí
zhǒng


děng
wàng
liù
zhǒng
shí

yóu

suī
cóng
xiān
yīn
suǒ
shēng

shà

shà

bié
dài

yīn
fāng

shēngyǒu
jiě
tuō
xīn
yǒu
jìng
zhì
jiàn
zhū
ā
luó
hàn

yǒu

shēng


dāng
zhī


zhū
wài
dào
gòngxíng
shí
héng
cháng
zhù
xìng

èr

zhù
shí

xiāng
zhù
xìng

sān
wǎng

yīn
suǒ
shēng
zhū
xíng
rén
yùn
guī
miè


hòu
yǒu
xíng
jīn
yīn
duàn

dāng


shēng

wéi
zhèng

shì

zhǒng
shēng


yǒu
sān
jiàn


wèi
xué
zhì
jiàn
wéi

zhǐyàn

zhě

zhū
xíng
zhōng

shēngnǎi
zhì

shēng
dān
miǎn
ér
zhù

yàn

wéi
xiān
ér


wéi
xiān
xīn
shàn
jiě
tuō
hòu

yóu

shì
xīn
shàn
jiě
tuō

héng
cháng
zhùshùn

wéi

yòu

xíng
shí
huò

zhù
shíqiē
xiāng


zuò
xiāng
jiè
zuò


weí


xiāng
ér
zhù

néng
zhàngqiē
jiàn

xiān

yǒng
duàn

kuàng
dāng
wéi
ài


yóu
shì
èr
ruò
xíng
ruò
zhù
nǎi
zhì
shòu
寿
jìn

biàn
便


xué

bān
niè
pán
ér
bān
niè
pán

xiān
suǒ
shēng
yǒu

jīn
yǒng
jìn

dāng
lái
zhū
xíng


gēng
shēng

yòu
yóu
sān
fēn
dāng
zhī
jiàn


jiā

jiàn

wéi
gēn
běn

qiē
jiànyóu
qián


xíng


èr
yóu
hòu


xíng


sān
yóu
qián
hòu


xíng


qián


xíng
zhě

wèi

yǒu

zuò
shì

weí
shì
wéi
zēng
yǒu


wéi
zēngzēng
wéi
shì
shuí

yún

zēng
yǒu

hòu


xíng
zhě

wèi

yǒu

zuò
shì

weílái
shì
wéi
dāng
yǒu


wéi
dāngdāng
wéi
shì
shuí

yún

dāng
yǒu

qián
hòu


xíng
zhě

wèi

yǒu

zuò
shì

weí


zēng
yǒu
shuí

shuí
dāng
yǒu


jīn

yǒu
qíng
lái

suǒ
cóngméisuǒ
zhì

yòu
zhū
wài
dào

jiā

jiàn

wéi
gēn
běn

yǒu
liù
shí
èr
zhū
è
jiàn


wèi

cháng
jiàn
lùnfēn
cháng
jiàn
lùn

èr

yīn
lùn


yǒu
biān

biān
xiǎng
lùn
jiǎo
luàn
lùn


shì
shí

zhū
è
jiàn


shì

qián

shuō

lùn
zhě

yòu
yǒu
shí
liù
yǒu
jiàn
xiǎng
lùnxiǎng
lùn


fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
lùn


duàn
jiàn
lùn


xiàn

niè
pán
lùnshí

zhū
è
jiàn


shì

hòu

shuō

lùn
zhě


shì


hòu

lùn
zhě

lüè
shè
yǒuyǒu
xiǎng
lùn

èr

xiǎng
lùn

sān
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
lùn


duàn
jiàn
lùn


xiàn

niè
pán
lùn


shì

zhǒng

lüè
wéi
sān


cháng
jiàn
lùn

èr
duàn
jiàn
lùn

sān
xiàn

niè
pán
lùn

yòu


qiē
zhū
è
jiàn

yóu
liù
yīn
yuán
ér

jiànyóu
yīn
yuán


èr
yóu

jiào


sān
yóu

jìng
yóu

shìyóu

zhū
jiàn


liù
yóu
shēng
chù


yóu
yīn
yuán
zhě

wèi


qiē

jiā

jiàn

wéi
yīn
yuán

yóu

jiào
zhě

wèi
yóu


néng
xiǎn
jiàn


zhèng

cáng

shī

chuán
wén
zhǎn
zhuǎn
xiāng
shòu
wéi
fāng
biàn
便


yóu

jìng

zhě

wèi

jìng

wéi

shàngxiān
suǒ
wén
xiān
suǒ
xìn
jiě
ér

jué
dìng

yòu

jìng


yǒu
èr
zhǒng
宿
zhù
suí
niàn

xíng

èr

suǒ

tiān
yǎn

xíng


宿
zhù
suí
niàn

xíng
zhě

wèi

qián

sān
cháng
lùn
zhōng

yóu
xià
zhōng
shàng
qīng
jìng
chà
bié
zhǒng
biān

biān
lùn

yóu


niàn
zhū

shì
jiān
chéng
huài
liǎng
jié
chū
xiàn
fāng
biàn
便

ruò
shí

niàn
chéng
jié
fēn
wèi

ěr
shí
biàn
便
shēng
sān
zhǒng
wàng
xiǎng

ruò
yǒu

xiàng

niàn
shàng
xià

xià
zhì

jiān
nài
luò
jiā
xià

shàng
zhì


jìng

zhī
shàng


niàn

shì
fēn
liàng
biān


biàn
便

shì
jiān
zhù
yǒu
biān
xiǎng

ruò
yǒu

xiàng
bàng
biàn
便

shì
jiān
zhù

biān
xiǎng

ruò
yǒu

niàn
èr
zhǒng

xíng

biàn
便

shì
jiān
zhù
èr

xiǎng

ruò
shí

niàn
huài
jié
fēn
wèi

ěr
shí
biàn
便
zhù
fēi
yǒu
biān
xiǎng
fēi

biān
xiǎng

zhū

shì
jiān

suǒ
yǒu

zhǐ
zhū
jìngdāng
zhī
huò
shuō

fēn
cháng
lùn

huò
shuō

yīn
lùn

huò
shuō


jiǎo
luàn
lùn

yīng
zhī

zhōng
yǒu
èr
jìng
tiānshàn
qīng
jìng

èr
shàn
qīng
jìng

ruò
wéi
néng

shì

dìng
zhě

dāng
zhī
shì
tiān

shàn
qīng
jìng


zhū

zhōng

liǎo
xīn
wèi

shàn
jiě
tuō


ruò
néng
zhèngdìng
zhě

dāng
zhī
shì
tiān
míng
shàn
qīng
jìng


zhū

zhōng

liǎo
xīn


shàn
jiě
tuō


dāng
zhī

luàn

yǒu
èr
zhǒngxiāng

fēn
bié

èr
yǒu
xiāng
yǒu
fēn
bié


zhōng


shì
shàn
qīng
jìng
tiān


èr
shì

shàn
qīng
jìng
tiān

qián
qīng
jìng
tiān

luàn
ér
zhuǎn

shì

shuō
míngluàn

hòu

qīng
jìng
ruò
yǒu

luàn

yǒu
suǒ
jié
wèn

biàn
便
tuō

shì
jiǎo
luàn

zhīzhū


xiāng
xīn
dìng

shàn
qiǎo


xiān
xīng
xīn

zuò
shì

weí


děng

chènluàn


yǒu
suǒ
luàn


zhū
shèng


xiāng
xīn
dìngshàn
qiǎo


suǒ
chéng

wàng

wéi
shēng


ruò

zhōng
jié
wèn
ruò

bié
huò
wéihuò

shí
yǒu
huò

fēi
yǒu
bié
jiàn

shì
děng
zhū
guò
shī

zuò
shì

weí
qiē
suǒ
jié
wèn
zhōng
jiē

yīng


yòu

shì
zhōng
jiàn
yǒu

guò

wèi

yóu

jiàn


zhī
yīn


qīng
xiàoluàn

yǒu
xíng
chǎn
zhě
zuò
shì

weí
zhōng
yīng

shì


fēi

jìng
tiān

qiē
yǐn

jiē


bié

wèi

suǒ
zhèng

qīng
jìng
dào


shì
shè
guǐ
yán
ér
xiāng
jiǎo
luàn
shì
zhù
xié

weí
biàn


xīnzuì
shàng
qīng
jìng
tiān
suǒ


chèn

shìluàn

yóu
huái
怀
kǒng

ér


biéliè
mèi
wéi

suǒ
zhī

yóu
shì
yīn
yuán

néng
jiě
tuōwéi
shì
ér

ān
chù

yòu
yǒu

gàng
zhuān
xiū
zhǐ
xíng


néng


chǎn
zhà
fāng
biàn
便
jiǎo
shè
luàn
yán

dàn
zuò
shì


zhū
yǒu
lái
wèn

dāng
fǎn
jié

suí

suǒ


dāng

qiē

yán

jiǎn
ér
yìn
shùn
zhī

yóu
shì


yǒu
chà
bié


jiàn


zhǒng

yóu

shì
zhě

wèi

guò


xiàn
zài
shì

fēn
bié


míng

qiánwèi
lái
shì

fēn
bié


míng

hòu


yóu

zhū
jiàn
zhě

wèi

sān
jiàn

qián
yīng
zhī

yóu

chū
jiàn

xiàn

zhōng


yǒu


hòu
huò
yǒu

yǒu
xiǎng

huò

yǒu
xiǎng

huò
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎngèr
jiàn

xiàn

zhōng


hòu
suǒ


qián
yīng
zhīsān
jiàn

lùn
yǒu
èr


zhě
shuō

yǒu
èr
zhě
shuō

fēi
yǒu

fēi

qián
shuō

yòushì
yǒu

zhě

huò
yán
xiá
xiǎo
huò
yán

liàng

dāng
zhī

ěr


èr

lùn


sān
jiàn

wéi
èr
lùn


zhě


xiá
xiǎo

èr
zhěliàng

yóu
shì

zhǒng

lùn
chà
bié
shuō


yǒu
biān
shuōbiān
shuōyǒu
biān


biān
shuō


fēi
yǒu
biān
fēi

biān

suí
qián
yīng
zhī

yòu


zhǐ

shì
zhū
jiànlùn


xuān
shuō

qīng
jìng
jiě
tuōjìng

jiē


zài

suí

suǒ

duō
zhù
biàn
huàsuǒ

ān
zhù
jìngqīng
jìng
jiàn
yóu

shòu
yòng
fāng
biàn
便
shì
míng
wéi

zhū
jiàn


yīng
zhī
ān


yóu
shēng
chù
zhě

wèi

yǒu

xiǎng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yǒu

xiǎng
zhě

wèi
zài


kōng

biān
chù
shí

biān
chù

yǒu
zhǒng
zhǒng
xiǎng
zhě

wèi
zài
xià
suǒ
shuō
suí
yīng
zhī
shuō

yǒu
xiá
xiǎo
xiǎng

yǒu

liàng
xiǎng


xiàng
yǒu

zhě

wèi
zài
xià
sān
jìngxiàng
yǒu

zhě

wèi
zài

luò
jiā

yǒu

yǒu

zhě

wèi
zài
guǐ
bàng
shēng
rén

jiè
tiān

yǒu
zhě

wèi
zài


jìng


shàng
nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yòu


shì
zhū
wài
dào
chù

dāng
zhī
zǒng
yǒu
sān
zhǒng
shuāi
sǔn


zhě
jiànzhǎn
zhuǎn
xiāng
wéi
lùn
shuāi
sǔn

èr
zhězhì
lùn
wèn

shuāi
sǔn

sān
zhě


suí

xíng
zhèng

shuāi
sǔn


zhōng
sān
zhǒng

ruò

yǒu
xiǎng
ruò


xiǎng

ruò

fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
lùn
zhě


duàn
jiàn
lùn
zhě

huòwéi
shēng

lùn

huò

miǎn
nán
wéi
shēng

lùn
ér
dāng
zhī
shì
míng


shuāi
sǔn

yóu

zhū
lùn


hòuwèi
lái
shì
wàngwéi
yǒu


zhì
lùn
wèn

shuāi
sǔn
zhě

wèi

ruò
zhū

rǎn
ruò

rǎn
chù
ruò
néng

rǎn


shì

qiē
shì

shēng

èr

dàoshí
zhī

yóu


zhì
yǒu
suǒ

xiàng

wéi
xiānyǒu
chà
bié

cóng


zhì

suǒ

xiàng

wèi
sān

zhuǎn


cháng

cháng
děng

èr
yǒu
biān

biān
děng

sān

zuò

zuò
děng

suǒ

zhěyóu

zhì
yào
xiān

xiàng


shì
chà
bié
hòu
fāng
wèn


yòu

shèng


nài

zhōng

suǒ
yǒu
zhì
zhěshì


èr
dào


róngwèi
shì

shēng

èr

dàozhōng

zhǒng

xiàng
cháng
lùn

qián

zhěqián


yīn
lùn
zhě
èr
zhǒng
chà
bié

jiē
xiān


hòu
fāng
yuán


xiàng
cháng
děng
zhū
lùn
chà
bié

yòu


zhǒng

fēn
cháng
lùn

qián

zhě


yǒu
chà
bié

wèi
yǒu

fēn
yuán
cháng

cháng
lùn

huò
yǒu

fēn
yuán
fēi
cháng
fēi

cháng
lùn

biān

biān
děng
zhū
zhuǎn

qián
biān

biān
děng

yīng
zhī

xiāng

ruò


qiē
jiē

宿
yīn
zuò

míng

zuò
lùn

ruò


qiē
jiē

zài
děng
biàn
huà
yīn
zuò

míng

zuò
lùn

ruò

shǎo
fēn

zài
tiān
děng
biàn
huà
yīn
zuò

fēn

ěr

míng

zuò
lùn

ruò

yīn
zuò
lùn
míng

fēi
zuò
lùn

dāng
zhī
shì
míng

èrzhì
lùn
wèn

shuāi
sǔn

yóu

zhū
lùn


qián


guò
xiàn
shì
wàng
fēn
bié
suí

xíng
zhèng

shuāi
sǔn
zhě

wèi
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén


guān


wéi
shēng

lùn


guān
miǎn
nán
wéi
shēng

lùn


zhì
zhū
lùn
wéi
qiú

yǎng
gōng
jìng
děng
shì


kāi
chán


è
shuō


nài

zhōng
ér
qiú
chū
jiā

wéi
chú

qiú
chū

jiě
tuō

dāng
zhī

shì

chén
zhǒng
lèi

wéi
xìng

gàng
zhuān
xiū
zhǐ
xíng


yóu
wéi

chū
jìng

dìng
jiào
shòu
jiào
jiè
néng

hòu


xíng
jiàn
qián


xíng
jiànránér

chāo
guò


xiàn

zhōng
yòu
néng
chāo
guò

jiè
zhū
jié

zhèng
yuǎn


shàng

wén

zhī
zhōng
shēng
niè
pán
xiǎng


yóu


zhèng
yuǎn
shì

huò
yǒu
yóu
bié
yīn
yuán
zhèng


èr

sān
jìng


ài
wèi
jìng
shòu

cóng


shàng
nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

dāng
zhī

ěr


zhǒng
zhǒng
xiǎng

xíng


shòu
děng
chà
bié


chāo
guòshìzhū

xíng

néng
chāo
yuè


tuì
退
huán


wèi
bān
niè
pán


niè
pán
màn

dāng
zhī
shì
míng

sān
shuāi
sǔn


zhōng

lái

rán
zhèng
jué

jìng
miào
suǒ
shuō

qiē
xíng
xiāng
sān
zhǒng
shuāi
sǔn

yóu

zhǒng
xiāng

shí
liǎo
zhī

wèi
ruò


xìng

ruò

zhū
jiàn

ruò
yóu

zhì


shēng


ruò
suǒ
yuán
zhuǎn

ruò

suǒ
yuán


guò
huàn

shàng
chū
shì
shì

shí
liǎo
zhī


chū

zhōng
cháng

chūyǒu
èr
zhì

néng
lìng
jiàn
qīng
jìng


jiàn
shàn
qīng
jìng

wèi

zhù
zhì


wéi
xiān
niè
pán
zhì


zhù
zhì
zhě

wèi
néng
liǎo
zhī
zhū
xíng

xiāng
zhǒng
lèi
chà
bié


néng
liǎo
zhī
zhū
xíng
gòng
xiāng
guò
huàn
chà
bié

wèi

suí
shùn
ruò

ruò

sān
wèi
zhū
xíng
fāng
biàn
便

liǎo
zhī
sān

děng
xìng

niè
pán
zhì
zhě

wèi


shì

qiē
xíng
zhōng

xiān


xiǎng
hòu

shì

qiē
yǒu

zhū
xíng


yǒng
duàn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
míng
wéi
niè
pán


shì
liǎo
zhī
míng
niè
pán
zhìèr
zhì
lìng
jiàn
qīng
jìng

shàn
qīng
jìng

yào
yóu
èr
mén
zhèng
qín
xiū

fāng
lìng

jìng
luó

yīn

jiào
shòu
néng
lìng

jìng

èr

yǒu
luó

duō
wén

qiú
néng
lìng

jìng


zhōng

luó


cōngxìn
děng
zhū
gēn
wéi

wèi


zhǐ
guān
suǒ
yuán

shǎo
fēn


chá
rěn
zhuǎnxiāng
wéi
dāng
zhī

èrluó


yǒu
sān
zhǒng
xiàn
guān
biān
zhì

xiūjiàn

qīng
jìng


néng
shùn
shēng

lòu
zhì
zhì

èr

lòu
zhì

sān

lòu
zhì
hòu
xiāng

zhì

chū
shì
jiānsuǒ
shè
zhì


èr
ruò
zhù


néng
duàn
jiàn
duàn

qiē
fán
nǎo


sān
fán
nǎo
duàn
hòu
jiě
tuō
xiāng

zhì

ruò
zhù
zhōng
zhì
biàn
便
míng


zhèng
xìng

shēng

chāo
guò

shēng


wèi


liú
guǒ

suī
wèi

zhèng

sān
jiě
tuō

liú
guǒ
zhìzhōng
jiān
suǒ
zhù
shà


wèi

zhèng

zhōng

zhōng
yāo

shí
shǎo


cóng


jiān

zhèng

sān

zhù

wèi
zhōng

shí
xiàn
jiàn
suǒ
zhī
jìng


míng
jiàn
qīng
jìng

yǒu

huò

fēi
shàn
qīng
jìng

ruò


zhì
gēng
duō
xiū

chéng
ā
luó
hàn


qiē
fán
nǎo
jiē
míng
shàn
qīng
jìng

yòu


duàn
sān
xiāng
yīng
zhì


yóu

xiàn
xíng


èr
yóu
jiè


sān
yóu
shìxiàn
xíng
zhě

wèi
suī
shēng

ér

rǎn
zhuó

suī
wèi
yǒng
duàn
yóu
shù
xiū

zhū
shànlìng
chéng
yuǎn
fēn
zhū
chán
fán
nǎo


xiàn
xíng

jiè
zhě
sān
jiè


qián
yīng
zhī

shì
wèi
èr
shì


fán
nǎo
shì

èr
shì

shì

yòu

ānsuí
zhú
zhū


pǐn

zhǒng
jiè
zhōng

yǒu

jìng
wēi
miào
shēng
gōng

děng

nǎi
zhì
niè
pán

wéi

zuì
hòu

chà
bié
yīng
zhī

yòu


zhōng

qiē

chí
jiē

shè
zhě

dāng
zhī

shè


děng
shì

yòu

zhōng
yǒu
shēng
yǒu
hòu
yǒu


gēng
shēng

dāng
zhī
shuō
míng

yǒu
xiāng
shēng

yòu

sān
pǐn
yóu
sān
zhǒng
mén
wéi
zhàng
ài


dāng
zhī
jiàn

sān
jié
chà
bié

wèi
wèi
suīxié
chéng
zhèng

zhōng

zhèng
xíngzài
jiā
pǐn
chù
è
shuō


nài

zhōng

ér
chū
jiā
pǐn
chù
shàn
shuō


nài

pǐn

yòu
xíng

xiàng

liú
xíng
zhě

jiě
tuō
è


chéng
jiù
èr
zhǒng
jiě
tuō
jué
dìng


zhě
fán
nǎo
jiě
tuō
jué
dìng

èr
zhě
hòu
yǒu
jiě
tuō
jué
dìng

yóu
shì
yīn
yuán

míng

liú

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yòu
ruò
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ
xiān
zài
xuézhū
xíng
zhōng


zhí
shòusuǒ

hòu

zhū
lòu
jiē

jiě
tuō

yòu


zhǒng

xiāng
yīng


dāng
zhī
shì
míng
ā
luó
hàn
xiāng


zhě

shì

jīu
jìng
yīng
zuò

shìèr
zhě
yīng
qiē
biàn
mǎn
dào
sān
zhě
wèi
lái
xíng
yīn

yǒng
duàn
miè
yīng
zhèng
xiàn


zhù
zhě
chāo
yǒu
xuéxué

xiāng
yīng

wèi
yǒu


ruò

zhōng
zhuǎn
duò


shù


děng
wéi
huò


shēng
huì


èr

huò

cóng
wén

yīn
yuán
shēng
huì


sān

huò

zhēn
shèng
huì
chī
chán
suǒ
chán

suí
mián
suǒ
suí
yǒu

zhǒng
wàng


lùn


zhě
xuān
shuō
zhū
xíng
shì


èr
zhě
xuān
shuō

yǒu
zhū
xíng

sān
zhě
xuān
shuō
zhū
xíng
zhǔzhě
xuān
shuō

zài
xíng
zhōng

yóu
èr
yīn
yuán
wàng


lùn
zuò
zhū

rǎn


zhí
zhuó


èr
suí
mián


zhí
zhuó

zhě

wèi
zhū
wài
dào
suī
qiú
jiě
tuō

yóu

wéi
zhàng


qiē
zhǒng

néng
huò


suí
mián

zhě

wèi
zhū


dān
zhuó
jìng
jiè

zàn
shí
wéi
zhàng
ér
fēi
jīu
jìng


ruò
yǒu

jiàn
ruò


jiàn

tóng
yuán
zhū
xíng
wéi
jìng
shì


shuō
míng
tóng
fēn

ér


shì
xié

zhèng

rǎn

qīng
jìng
děng

bié


míng

tóng
fēn

yòu
yóu

xiāng

suǒ
yuán
shì

xié

zhí
zhuó
zēng
shàngnéng
lìng

jiàn
zuò
zhū

rǎn


yīn
yuán


èr

xìng


sān
yóu
guǒděng
liú


yīn
yuán

zhě

wèi
èr

chī


shì

chī

èr
jiàn

chī

shì

chī
zhě

yóu

shì


xiān
wén
xié


hòu


jiàn

jiàn

chī
zhě

wèi

jiànjiàn
xiāng
yīng
zhū

míng
chù

suǒ
shēng

shòu

wàng

wéi


yóu

wéi
yuán

héng
wéi

ài
zhī
suǒ
suí
zhú


yóu


cháng


jiàn

néng
shèxìng

zhě

wèi
èr
yīn
yuán
zhī
suǒ
shè
shòu

děng
suí
guān
chásuí
miányuǎn


yóu
guǒ

zhě

wèi
jiā

jiàn
wéi

zhǐnéng
yuǎn


màn
suí
mián

shì
èr
suí
mián
zēng
shàngnéng
yǐn
dāng
lái
zhū
gēn
lìng


yóu

lǐngèr
shòu
yīn

gēng

suǒzhèng


weí
xiāng
yīng


yán
fēn
bié
wèi


suǒ
yǒu

lǐng
shòu

děng
liú

zhě

wèi
yóu
xiān
yīn

suǒ
chíjiàn
zhǒng

suǒ
suí
zhú


hòu
yǒu

jiè

yóu
qián
yīn
yuán
suǒ
xūn
xiū

ér

chéng
mǎn
shì
hòu
yǒu

zhōng

yǒu

míng
zhǒng


míng
jiè

shì
èr
zhǒng

suǒ
suí
zhú

suǒ
yuán

jiè


yóu

宿
shì

è
shuōnài

suǒ
shēng
fēn
bié

jiā

jiàn

wéi

zhǐ


chéng
jīn
jiè


yóu

jiè
zēng
shàng


shēng

jiā

jiàn


shàn
shuō


nài

zhōngxiàn
xíng
néng
wéi
zhàng
ài

yòu


jiàn
yóu
èr
zhǒng
xiāng
liù
zhuǎn
xiàn
xíng


yóu
shì


èr
yóu
màn


yóu
shì

zhě

wèi


guò

wéi
zēng
yǒu


wéi
zēngnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yīng
dāng
zhī

yóu
màn

zhě

wèi

wéi
shēng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
shì

qiē

shí

zhī

jiàn

yóu

yīn
yuán


zhèngxié
guān

yòu
míng
wèi
yǒu
sān

wèi
wén

yīn


zuò


shì
chū
míng
wèi


néng
zhèng

zhèng
xìng

shēng

shì

èr
míng
wèi

xīn
shàn
jiě
tuō
ā
luó
hàn
guǒ

shì

sān
míng
wèimíng
wèi

yǒu
èr
zhǒng


xiān

èr
hòu

suí
mián
wèi
shì
xiān

zhū
chán
wèi
wéi
hòu

yòu
yuē
jiàn
xiū
suǒ
duàn
yǒu


dāng
zhī
shì
míng

èr
chà
biéshì
chù
shì
zūn


shèng
jiào

wéi

xiǎn
shì
shàn
shuō

xié
jiào

wéi

xiǎn
shì
è
shuō
shī
zhuì


yǒu
suǒ
shuō

hòu
jié

zhěmén
zhōng

chèn
wéi
shì
zūn

tuō
nán
shuō

yóu
èr
yīn
yuán
shàn
shuō


míng
wéiguǒè
shuōwéi
táng
juān


zhě

shàn
shuō


nài

zhōng


qiē
zhòng

yǒng
wèi
sān
zhǒng

xìng

èr
zhě

qiē
zhū
jié
yǒng
duànwèi
xià
shàng
fēn
jié


è
shuō


nài

zhōng


shì
èr
shì
jiē

yóu

zhǐ

jiā

jiàn


zhū
xíng
zhōng
xīn
yàn

wéishēng
jiě

yuàn

dāng
lái

yǒu

yǒu


huò


duànyīn


dāng
guǒ


wèi
lái
shì
yóu
èr
zhǒng
xiāng
ér
shēng
shēng
jiě

wèi

wèi
lái
dāng


wèi
lái
dāng

yǒu


suī
yóu

shì

zhǒng
xíng
xiāng

duàn
wéi
jiè

shēng
chū
jìng
nǎi
zhì


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
ruò
dìng
ruò
shēng

yóu
shì
yīn
yuán
chāo
yuèér
wèi
néng
duàn
xià
fēn
zhū
jié

wèi
duàndāng
zhī


wèi
yǒng
chāo
yuèhuài
xíng
èr

duàn
zhōng
shàng

shēngkuàng
néng
duàn

yóu

suí
shùn
suǒ
wèi
duàn


dāng
zhī

shùn
shàng
fēn
zhū
jié

wèi
néng
duàn

zhù


zhě

chū
xiū
guān
shí

suī


jiè
wèi
yǒu
qíng
shēng


ér

sān

shēn
xīn
yàn
duànzhū
xíng
zhōng

yòng


jiàn

wéi

zhǐshēng
jiě

yuàn

wèi
lái

sān
sānchū
xiū


shì
xíng
jiè

ér

yuǎn


yǒng
duàn
qián

shēng

shì
shēng
jiě

dāng

dāng
shì
xíng
zhě
jīu
jìng
jiě
tuō


yǒng
chāo
yuè
shùn
xià
fēn
jié
dào


jìn
xiū

nǎi
zhì
néng

ā
luó
hàn
guǒ

ruò
zhūjiā

jiàn

wéi

zhǐ


yǒng
chāo
yuè
huài
xíng
èryǒng
duàn
miè
suí
shùn
shàng
fēn

qiē
jié
zhōng

wèi

dāngyīng

wàng
shēng

wèi

shàng
kuàng
dāng
néng
duàn

yòu

shì
chù
yóu
èr
yīn
yuán

yīng
shēng


wèi
wéi
yǒu
xīn
zhù

shí
zhù

yǒu
zhuǎn
yǒu
rǎn

yòu
wéi
yǒu
xīn
duàn

shí
zhù


zhuǎn

rǎn


yǒuwèi

shòu
xiǎng
xíng


yǒuwèi


jiàn
jiè
jìn


suǒ
yǒu

tān


yǒu
èr
yuán

wèi
ruò
suǒ
yuán

ruò
néng
yuán


yǒu
liù
shí

wèi
yǎn
shí
děng


yǒu
èr
shí
zhù

wèi
fán
nǎo
chán
zhù


suí
mián
zhù


zhōng
zhū

zēng
shàngfēn
bié
wéi
xiān

yóu


suǒ
xié
jìng
jiè


yóu
yuán

xiāng
jìng
jiè
zhī


yóu

yǒusān
yīn
yuán
lìng
zhū
shí
zhuǎn


lìng
rǎnyóu
sān
zhǒng

wèi

xiàn


yuán
wèi
lái


dāng

shì


shì
ài
xiān
yīn
suǒ
shēng
xiàn


ér
ān
zhùyóu
sān
zhǒng

wèi


wèi


yuán

wèi


ān
zhù
wèiyóu
sān
zhǒng

wèi

lái
shì


yuán

shì


zhù
xiàn
shìyóu
sān
zhǒng

wèi
yóu
hòu
yǒu
ài


hòu
yǒu


yóu
ài

yuán
wèi
lái
jìng
jiè


yóu

tān

xíng
ài

zhù
xiàn
zài


jìng
jièyóu
sān
zhǒng

yóu
tān

shēnxiàng
suí
shùn
tān
chù
shì


yóu
tián
huì
shēn

yuán

shì


yóu
jiè
jìn

shí
èr

shēn


zhù

shì


zhōng

tuō
nán
yuē

guǒ
yīn

shòu
shì
àiài

rùn

qián
yīng
zhī

wèi

zhū
xíng
yīn
zhōng
xuān
shuō

yòu


shí

shì
zhuǎn
shí


èr
shēng
chù
dāng
zhī
jié
shēng
xiāng

zēng
guǎng
广yǒu


èr

yǒu

chù

zhǐ
zhōng
yǒu
ér
yǒu

lái
chù
wéi
yǒu

shēngliǎng
chù
nǎi
zhì
shòu
寿
jìn
xiāng

ér
zhù


míng
wéi
zhù

dāng
zhī

zhù

jiè
rén
zhōng

yǒu
sān
fēn
wèi

wèi
chū

tāi
shí
suǒ

rùn

tāi
fēn
yuán
mǎn


tāi
ér
chū

dāng
zhī

sān

yǒu
chà
bié


ruò
yǒu

shè

lái
suǒ
shuō
shí
liú
zhuǎn
dào

ér
zuò
shì
yán


dāng
gēng
zuò
bié

shī
shè

dāng
zhī
shì
rén
suǒ
shī
shè
zhě


wén
yǒu
bié

dàn
yǒu
yán
shì

huò

zhì
zhěwén
xiān
shì
dào


hòu
fāng
jié
wèn

suǒ
shī
shè
bié

zhě
ěr
shí
máng
rán

liǎo

huò

hòu
shíjiàn


qián
suǒ
guān

fǎn
shēng

mèi

yóu

mèijué

zhī

běn
shòu
chí
wéi
è
fēi
shàn

yòu
shí

jiè
míng
wéi

jiè

dāng
zhī

yǒu
liù
zhǒng
shòu
jiè
xiǎng
jiè
xíng
jiè

yòu

sān
wèi
dāng
zhī
zhū
shí
jiě
tuō
fán
nǎo

wèi

zhū
xíng
shēn
jiàn
guò
huàn

néng
lìng
zhū
chán
yuǎn
fēn
jiàn

zhōng


qiē
wài
dào
zhū

suí
mián
yǒng
duàn
mièzhǐ
xiū
dào

jīu
jìng


yòu
zhū
wài
dào

suǒ
wàng


qiē
shēng
chù

wèi


zài


luó
yǎnzhòng
zhǔ
děng

liàng
pǐn
lèi


shēngmíng
tān
shēn
zhū
jiàn

fēn

zhōng

shēn
zēngmíng
tián
shēn
xié
yuàn
xiū
fàn
xíngtóng
fàn
xíngzhōng


zēng
bèi


yóu

èr
yuán

zēng
shàng
jiè
xué
néng
wéi

rǎn

dāng
zhī


yóu
jiè
jìnzēng
shàng
xīn
xué
néng
wéi

rǎn

yóu

shí
zhí

shēn
zēng
shàng
huì
xué
néng
wéi

rǎn


shì


néng


shēn
míng
shēn

xiàng
suǒ
yuán
ān

shì
zhōng

lìng
xīn
míng
shēn


yòu

zài

fēn
biéxiāng
yīngsuí
mián


rǎn
míng

suǒ
chéng

yòu

duàn
zhě

wèi
yuán

jìng
zhū
fán
nǎo
duàn

fēi

suǒ
yuán
jìng

dǎo
jiě


yòu
yóu
hòu
yǒu
zhū

fán
nǎo
zhī
suǒ
shè
chí

hòu
yǒu
zhǒng
shí
dāng
zhī
zhǐ
jiàn
yǒu


dāng
lái
sān
zhǒng

qián
suǒ
shuō

chà
bié


shēng
cháng
guǎng
广


dāng
zhī

qiē

jiē
jìn
miè

yòu

yóu


suǒ
zhù
shí

yīn
fēn
guǒ
fēn


shēng
cháng

zhū
dào
suǒ
shè
ér

shēng
cháng

yòu

kōng
jiě
tuō
mén
wéi

zhǐ


míng

suǒ
wéi


yuàn
jiě
tuō
mén
wéi

zhǐ


míng
wéi
xiāng
jiě
tuō
mén
wéi

zhǐ


shuō
míng
wéi
zhùài

shù
xiū
shàn
jiě
tuō


qiē
suí
mián
yǒng
miè
jìn


xīn
shàn
jiě
tuō

cóng
shì

hòu
dài

héng
zhù

suī
zhù
zhū
xíng
ér

suǒ
wèizhū
yùn
rén
yùn
ér
miè


yīn
duàngēng
shēng


yǒu
lòu
shí
yóu
yǒng
miè


biàn

shí
fāng
jiē

suǒ


wéi
chú

yǐng
zhū
shòu


shí
yùn
shí
shù

dāng
zhī

dēng
jiē
guī

mièyǒu

niè
pán
jiè
zhōng


chū
chán
duàn

shuō
míng

jìngèr
duàn

shuō
míng
qīng
liángsān
duàn

shuō
míng
yàn


yòu
yóu
sān
yuán
shí

shí
zhù
jiē

suǒ
yǒu


yóu

rán
fēi
rǎnèr
yóu
suǒ


rǎnsān
yóu

shí
zhù
bàn


tuō
nán
yuē

duàn
zhī
shí
xiǎn
liǎo
xíng
yuán

děng
jiào


zhǒng
yǒu
qíng
zhòng
dào

jīu
jìng

zhū
xiū
duàn
zhě
lüè
yóu

zhī
shè
shòu


duàn
néng

zhū
xíng

shí
xiǎn
liǎo


yóu
shēn
yuǎnèr
yóu
xīn
yuǎnsān
yóu
shē


pǐn
sān

yóu


shè

pǐn
sān

yóu
cháng
wěi
suǒ
zuòdāng
zhī
yǒu
shí
èr
zhǒng

shí
xiǎn
liǎo
xíng
xiāng


shè

mén
fēn
shuō

wèi
tīng
wén

bié
shàn

èzhèng
jiào
xiàn
liàng

liàng
jìng
jièxiāng
gòng
xiāngsuǒ
yǒu
xìng
jìn
suǒ
yǒu
xìngjiàn
jīu
jìng
lüè
yǒu

zhǒng

shí
xiǎn
liǎo
xíng
xiāng
dào

zhì
suǒ
yuán
shì

wèi
zhùshēngěr
duò
jìng
suǒ

shòu
zhōngshí
zhī
zēng
shàngnéng
lìng
zhū
xíng
liú
zhuǎn

rǎn


shí
zhī

néng
lìng
qīng
jìng


yǒu
zài
jiā

shēng


xīn
hòu
yǒu
děng
suǒ

zhōngshí
zhī
zēng
shàngnéng
lìng
zhū
xíng
liú
zhuǎn

rǎnxiāng
wéi
néng
lìng
qīng
jìng


yǒu
zhū
wài
dào


suǒ
ài


wàng
fēn
bié

dìng
shēng

ài

suǒ

xíng
zhōng


shí
zhī
zēng
shàngnéng
lìng
zhū
xíng
liú
zhuǎn

rǎnxiāng
wéi
néng
lìng
qīng
jìng


yǒu
zhùyǒu
xué


zhū
gēn
jìng
suǒ
yǒu
wàng
niàncán
xíng


shí
zhī
zēng
shàngliú
zhuǎn

rǎn

duàn

cán

biàn
便

qīng
jìng

dāng
zhīqiē
pǐn
zhōng

zhū
qīng
jìng
pǐn
jiē
zhù
shì
míng
wéi

suǒ
yuán
shì


yóu
sān
yīn
yuán


lái
suǒ
shuō
jiào


děng


zhě
xuān
shuō

gòngèr
zhě
xuān
shuō

dǎosān
zhě
xuān
shuō

jué
zhōng
xuān
shuō

ruò


jiā


xíng


shìxíng

ruò


jiā

miè
xíng


shì


miè
xíng

shì
míng
xuān
shuō

gòng

jiào

ruò

shuō
yán

zhēn
shí
yǒu

shì
míng
xuān
shuō

dǎo

jiào

ruò

shuō
yán


shí
zhī

shì
míng
xuān
shuō

jué

jiào


yǒu
sān
zhǒng
zhū
xíng
liú
zhuǎn
chà
bié


zhě

jiā

shì
zhū
yǒu
qíng
rǎn
zhuó
ān

chù
suǒèr
zhě
shì
jiān
shì
rǎn
zhuó
chù
bài
huàisān
zhě
yǒu
shì
rǎn
zhù
zhě
gēng
shēng

yǒu
qíng
zhòng
lüè
yǒu

zhǒng


děng
wéizhě

xiàng
ān
zhù

ài

guǒ
guǒ
dān
zhuó
shòu
yòng

wèi
shēng
tiān
chù
zhuān
xíng
fàng


èr
zhě

xiàng
yīn
zhuǎn

wèi

qiú

suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

sān
zhě

bān
niè
pán
zhū
yǒu
qíng
zhòng


zhě
zhū

zhǒng
lèi

wèi
zhù


huò
zhù

guǒ

dān
zhuó
shòu
yòng

huò

shè
shòu
dāng
lái
ài
guǒ

huò
shí
shí
xiū
niè
pán

liáng


zhū
fàngqián
sān
zhǒng
yǒu
qíng
zhòng
zhōng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī
shì
jiān


miè
biānjiāmiè
biān


hòu


yǒu
qíng
zhòng
zhōng

dāng
zhī

jiā
miè

dào
chà
biéèr
zhǒng
dào

dāng
zhī
shī
shè

zhǒng
xíng
xiāng

yún


èr
zhǒng
dào

wèi

jiàn
dào


xiū
dào

yún

shī
shè

zhǒng
xíng
xiāng


yīng
biàn
zhī
xíng
xiāng

èr
yīng
yǒng
duàn
xíng
xiāng

sān
yīng
zuò
zhèng
xíng
xiāng


yīng
xiū

xíng
xiāng


shì

zhǒng

sān

jiàn
dàoxiū
dào


jiàn
dào
shí

xiàn
guān

néng
biàn
zhī


duàn

fēn

zhèng

fēn

mièfēn
néng
duàn
zhèng
zhě


xiū
dào
zhōng
wéi
qiú


duàn

zhèngsuǒ

dào
yīng
qín
xiū


yīn
xiū

shì
zhū


dào

xiū
dào


yǒng
duàn


zhèng


mièzhèng


shì

jīu
jìng
zhě

yóu

zhǒng
xiāng

yīng
zhī
jīu
jìng


děng
wéi


wèi

zhèng
yīn


jìn


kān
zuòqiē


jiē
yuán
mǎn


zhèng


jìng
duàn

zhì


néng

jīu
jìng
niè
pán
chéng
shèng
zhù
néng
ān
zhù

xiāng
yǒu

ài
děng

zhǒng
chà
bié


qián
yīng
zhīèr
xiāng
yǒu
ā
luó
hàn
jìn
zhū
lòu
děng
suǒ
yǒu
chà
bié


qián
yīng
zhīsān
xiāng
yǒu

jìng
jīu
jìng

qiē
xíng
shì
jiē

duàn


yǒu

jìng

gòu

qiē
fán
nǎo

jìng
duàn


yǒu

jìng
fàn
xíng

wéi
hòu
biān

wèi

huò


duì
zhì

xiāng


shì
jiān


zhǒng
xiāng
míng

gōng
chéng

suí
què

zhǒng

míng
wéishì
yàoxiāng


zhǒng
xiāng


dāng
zhī
míng

niè
pán
gōng
chéng


děng
míng

shì
jiān

xiāng


zhě

gōng
chéng
mén

èr
zhě
chāo
yáo
huáng
qiàn
ér

duò
luò

sān
zhě
shēn

guǒ
jué
ér
yuè

zhī


zhě
yuè
huáng
qiàn


lín
gōng
què


zhě
fēi

fēi

zhī
suǒ

wàng

shēng
zhuàng
zhōng
gōng


shì

gōng

zhū
guà
ài


niè
pán
gōngshì

xiān
duàn
néng
shùn

xià
fēn
jié
ménniè
pán

shēn
kēng
xiǎng


míng

wèi
duàn

chāo
huáng
qiàn
ér

duò
luò

néng
dào

jiā


àn


néng
chí
zuì
hòu
shēn
guǒ
jué
ér
yuè

zhī

jiāng
niè
pán
jiè


gōng
què


duàn
yǒu
ài

zhū
jìng
jiè


ài
shēng

biàn


qiē
jiāo
màn


ér

niè
pán


fēi


zhī
suǒ

wàng

shēng
zhuàng
zhōng
gōng


qián
suǒ
shuō

zhǒng
yīn
yuán


niè
pán
gōng
dāng
zhī

ěr

yòuyóu
èr
zhǒng
xiāng
ān
zhù
shèng
zhù


yóu
xíng


èr
yóu
zhù


xíng
yóu
sān
xiāng
yīng
zhèng
liǎo
zhīgòng


èr

rǎn


sān
zhèng

zhǐ
suǒ

zhǐ


yǒng
duàn
shùn

xià
fēn
jiézhū

zhōng

jìng

shì
chù
ér
yóu
xíng


shuō
míng

gòng


liù
héng
zhù
cháng
shè
shòu


míng
wéi

rǎnfēnyuǎn


wèi
è
xiàng

děngfēn
jìn

wèi


yǐn
shí
děng

shì
míng
wéi
zhèng

zhǐ
suǒshì

xíng
shàn
qīng
jìngyóu

xiāng
yīng
liǎo
zhī
zhù

wèi
ruò
yóu

ér
zhù

ruò

wéi


ruò
yóu
ruò

wéi


ruò
yóu

xiāng
yīng

dāng
zhī

zhōng
yóu

dòng
xīn
jiě
tuō
ér
zhùfēnchú
qiǎn

wèi
yóu
xíng
sǎn
luàn

láo
yīn
yuán
shēn
xīn

dàifēnrěn
shòu

wèi
hán

děng

shì
míng
wéi


yóu

sān
zhǒng

rǎnwèi
jiàn

rǎn

ài

rǎn
xún


rǎn

yóu
jiàn

rǎn


hòu
yǒu
zhōng
xīn

dòng
yáo

yóu
ài

rǎn


zhū
jìng
jiè

bèi
piāo
lún

xún


rǎn

xún

wéi
shàn

yǒu

shàn


shì
míng
wéi
yóuzhǒng
jìng


dòng
sānān
zhù


xiàn


zhù

shì
míng
wéi


yóu


xué
xīn
shàn
jiě
tuō

huì
shàn
jiě
tuō
ér
gòng
xiāng
yīng

yòu

ài
zhěèr
shēn


shēngniè
pán
shè

tuì
退
zhuǎnzhèng

shàng
yuán
mǎnyóu


xiāng
yīng
zhī
yuán
mǎn
zhù


zhùtuō
nán
yuē

èr
pǐn
zǒng
lüè
sān
yǒu

shēng
jiě
duàn
liú
zhuǎn
yǒu
xìng


shàn
qīng
jìng
shàn
qīng
jìng
shàn
shuō
è
shuō
shī
děng
bié

lüè
yóu
sān
chù
zǒng
shè

qiē
hēi
pǐn
bái
pǐn


yóu
suǒ
biàn
zhīèr
yóu
biàn
zhī


sān
yóu
chéng
biàn
zhī


suǒ
biàn
zhī

zhě

wèi

dāng
zhī
zǒng
shè

qiē
hēi
pǐn

biàn
zhī
zhě

wèi
miè


dāng
zhī

shè
bái
pǐn

fēn

chéng
biàn
zhī
zhě

wèiluó

dào

luó
suī
shì
jiǎ
yǒu

dāng
zhī

shì
bái
pǐn
suǒ
shè
lái
zhū
shèng
shìshēngjiē

shàn
qiǎo


èr
dào


shí
suí
guān


wèi

lái
miè
hòu

ruò
yǒu
ruòyǒufēi
yǒu
fēi


jiē
suǒ

zhě


qiě

shēng


kuàng

miè
hòu
huò
yǒu
huò


ruò

shì

wéi

zhū
xíng
jiǎ


lái

wéi

niè
pán
ruò

zhū
xíng


lái
miè
hòu

yǒu

xíng
liú
zhuǎněr
shí

chù
jiǎ


lái
lái

yǒu

děng

ruò

niè
pán

niè
pán
wéi
shì

xíng
suǒ
xiǎn

jué
zhū

lùnsuǒ
zhèng
jué

lùn


shī
shè
wéi
yǒu

yīng
dào

yīng
shī
shè
fēi
yǒu


dāng
sǔn
huǐ
shī
shè
miào
yǒu

jìng
niè
pán

yòu

niè
pán

nán
zhī


zuì
wēishuō
míng
shèn
shēn

zhǒng
zhǒng
fēi


zhū
xíng
fán
nǎo
duàn
suǒ
xiǎn


shuō
míng
guǎng
广


xiàn
liàng

liàng

zhèng
jiào
liàng
suǒ

liàng


shuō
míng

liàng


yóu
sān
yīn
yuándān


wài

dān

yǒu

chà
bié


suǒ

dān

èr
néng

dān

sān

dān
shí

wèi
wài

dān


fēn
shè

huò
gǎn
huò
xīn
huò

zhǒng
lèi
shì
suǒ

dānnǎi


qiē
zhū
xíng
wéi
suǒ

dān

yòu
wài

dān
zhǔ
zài
shēn
jiān

shì
néng

dānnǎi


qiē
ài
yùn
wéi
néng

dān

yòu
wài

dān
wéi

xiàn
jiān

dān
suǒ
dānnǎi


qiē
ài
yùn

dān
suǒ
dān


shè
suǒ
dān
yào
bìng
chú
yùn


bié
fāng
biàn
便
ér
néng

shè

nǎi
zhì
wèi
néng
shè
suǒ
dān
lái
héng
cháng

dān

zhòng
dān


zhí
chí
wāng
liè
wēi
ruò

ruǎn

jìng
jiān


cháng
shí

jiān

suǒ
dānyǒu
sān

lǐng
shòu

shì

dān
zhòng


wài


rán

shì
míng
èr
zhǒng

dān
chà
bié


yóu

zhǒng
xiāngwài

ér
yǒu
chà
bié

wèi

wài

wéi


fēn
zhī
suǒhuò

huò
tiě
huò
suǒ
suǒ
nǎi
wéi
zhū
xíng
suǒ


yòu

wàisuǒ
nǎi
wéi


suǒ


yòu

wàiliǎo
zhī


yīn
yuán
tuō
tuō
fāng
biàn
便


qiē
nán
zhī

yòu

wài


hòu
hòu
zhū
xíng
suí
zhú
wǎng
lái
xún
huán

shè

yòu

wài

suǒ
yǒu
chū
jiā
néng
shè
zhū


biàn
便

jiě
tuō


qiē
yuàn
chóu

néng

ài

suī
nǎi
zhì
yǒu
dǐng
shàng
wèi
néng
tuō

kuàng
wéi
chū
jiā

dāng
zhī

zhōng
zài


wèi


luó

zài

wèi


wèi
biàn
便


zài


chū
jiā
wèi
wèi
tuō

shǒu

ruò
zài
jiā
wèi
suí

suǒ
zuò

wèi


wèi


suǒ


yóu
shì
jiān
dào
suī
shēng
yǒu
dǐng
wèi
tuō

juàn


lüè
yóu

xiāng

dāng
zhī

lái

huì
jiě
tuō
ā
luó
hàn
děng
tóng
fēn

fēn

yóu

zhǒng
xiāng
shuō
míng
tóng
fēn

wèi
jiě
tuō
děng


yóu
sān
zhǒng
xiāng
shuō
míng

fēn

wèi
xiàn
děng
jué


néng
shuōxíng
zhèng
xíngzhōng

lái

shī

rán
xiū
sān
shífēn

xiàn
děng
zhèng
jué

děng
zhèng
jué

biàn

shēng


ruò

xiàn

yǒu
néng

néng

ruò
xiàn
jiàn


xiàn
jiàn
qiē
zhǒng
jiē

liǎo


shì
míng

rán
děng
jué
shì
liǎo

shēng


èr
zhàng
shàn

jiě
tuō

wèi
bìng


zhū
fán
nǎo
zhàng

suǒ
zhī
zhàng


zhū
tiān
zhòng


shì
jiān

wéi
jiě
tuō
shīèr

dāng
zhī
liǎo


shì

xiāng

shì
míng

rán
děng
juéyóuzhū
shēng
wén
gòng

yòuzuò
suǒ
zuò
děng
néng
shuō
zhèng


yóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī

gòng


děng
wéizhě

lái

shí
liǎo
zhī

qiē
zhǒng
dào
wéi
dào


qiē
zhǒng
fēi
dào
wéi
fēi
dào

èr
zhě
zhī


shí
xuān
shuō
shì
dào
fēi
dào

wéi
lìng

dào


fēi
dào

sān
zhě
ruò
yǒu

suǒ
shuō
dào


qín
xíng

wéi
lìng

xíng
shè
shòu
fāng
biàn
便


suǒ
yǐn
zuò

zhèng
dào


jiào
shòu
mén
ér
wéi
xuān
shuō


zhě


shèng
jiào
xíng
shí

ruò
yǒu
zhàng
ài
zhǐ
guān
guò
shī
jiē
lìng
chú
qiǎn


zhě
ruò
yǒu
suí
shùn


jiē
lìng
shè
shòu

shì
míng
néng
shuō

tóng
fēnzhōng
zhèng
xíng

tóng
fēn
zhě

wèi

shēng
wén
xiān


lái
hòu
xíng
zhèng
xínglái
zhě

shǎo
suǒ


yòu

chéng
jiù
shēng
wén
zhǒng
xìng
xíng

zhèng
xíng

ér


lái
chéng

zhǒng
xìng

yòu

shēng
wén
huò

chéng
shú
huò
dāng
chéng
shú

fēi
zuì
hòu
yǒu


shēn
zhōng
èr
xíngruò
wèi
shú
zhě

suí
dào
xíng
néng
shú
dāng
lái
chéng
shú
xiāng


ruò

shú
zhě


xiàn

chéng

shī

jiào


èr
zhǒng


shèng
jiào


shì
xíng

ruò
suí
dào
xíng


lái
shì
dāng
zhèng
niè
pán

ruò

xiàn

chéng

shī

jiàoshēn
biàn
便
zhèng
shèng
dào
dào
guǒ
niè
pánshèng
dào

shèng
dào
guǒ


sǔn


míng

shí


ráo

xìng

yòu
shuō
wéi
shànzhū
xíng
zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


shēng
jiě


zhě
wén

zēng
shàng
shēng
jiě

èr
zhě
xiū
zhèng
zēng
shàng
shēng
jiě


zhōng
wén

zēng
shàng
shēng
jiě

néng

xiū
zhèng
zēng
shàng
shēng
jiě
zuò
shēng

zhǐ

zhū
shàn
nán

jìng
xìn
chū
jiā

suī

zài


shàn
yīn
dào

qiě


zhōng

yīngyào

wéi


zhū
xíng
zhōng

jiàn

xiū


cháng
děng
xiǎng

zhèngzēng
shàng
shēng
jiě

wéi
lìng

zhèng
zhuǎn
zēng
shēng

qín
xiū
guān
jiě


yóu

zhǒng
xiāng

yīng
zhī
zhū
xíng
yǒu
èr
zhǒng
duàn


děng
wéizhū
chán
duàn


èr
suí
mián
duàn


sān
hòu
yǒu
zhū
xíng
yīn
xìng
duànxiàn
zài
zhū
xíng
rǎn
xíng
duànshì

zhǒng
dāng
zhī
zǒng
shuō
wéi
èr
zhǒng
duàn

wèi
fán
nǎo
duàn


shì
duàn

qián
zhī
èr
xiāng
míng
fán
nǎo
duàn

hòu
zhī
èr
xiāng
shuō
wéi
shì
duàn
jiè
zhōng
zhū
xíng
liú
zhuǎn
chū
zhōng
hòu
wèi

dāng
zhī
lüè
yǒu
sān
zhǒng
zhě
shēng
shí
wéi

tāi
cáng
suǒ

zhàng


yǒu

zhàng


èr
zhě
shēng

chù
yīng
zhì
wèi
duō

bìng


sān
zhě
shuāi
mào
zhū
gēn
chéng
shú
yǒu
lǎoyòu

zhū
xíng
liú
zhuǎn
shēng

chū
zhōng
hòu
miè

dāng
zhī

shì
sān
zhǒng

miè


yǒu
sān
yǒu
xìng

wéi
duàn


zhū
shèng


dāng
qín
xiū
xuéguò

wéi
yīn
yǒu
xìng

yóu
shì
yīn
yuán
jìng
xìn
shè
jiā


fēi
jiā

shēn
jiàn
guò
huàn
yàn

zhū


èr

wèi
lái
suǒ
shēng
zhū
xíng
wéi
yīn
yǒu
xìng

sān

xiàn
zài
wèi
duànrǎn
yǒu
xìng

wéi
duàn

shì
sān
zhǒng
yǒu
xìng


yǒu
sān
duàn

wèi


liànxīnduàn


miè
jiè

chéng
zhū
xíng
zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

zēng
shàng
màn
guān


jiàn


děng
wéi
èrshàn
qīng
jìng

èr
shàn
qīng
jìng

yún

míng
wéi

shàn
qīng
jìng

wèi

yǒu

yuǎn

ér
zhù


guān
zhū
xíng

cháng
xìng
rěn

yóu
shì
jiān
zhìxìng

shēng
shēng
jiě

yīn

shēng
jiě

yǎn
suǒ
shí

nǎi
zhì

suǒ
shí

děng
suí
guān
chásuǒ
xiāng

xiàn
xíng


shuō
míng
wéi
duàn

yòu
néng
zhì


wài

suǒ
shè
tān
tián
chī
sān
zhǒng
suǒ
yǒu

wèi
tān

shēn

shè
tān
suǒ
yǒu

tián
huì
shēn

shè
tián
suǒ
yǒu


èr
shēn

shè
chī
suǒ
yǒu

dāng
zhī

zhōng


huì

shì
suǒ
yǒuzēng
shàng
màn


zhì
zhě


zuò


gòng
xiāng
yīng

dìng

shè


dāng
zhī

zhì
yóu
èr
yīn
yuán

shàn
qīng
jìng


zhěshí

wèishùn
jué

fēn
shàn
gēn
wèi
shí

yǒu


màn
suí

wēi

xiàn
xíng
zuò

jiān

jiān
zhuǎn

yóu
shì
yīn
yuán
zuò

shì
niàn


jīn

kōng
néng
xiū
néng
zhèng

kōng
shì

yǒu

yóu
shì
kōngwéi
shēng


kōng

xiāng


suǒ
yǒu
dāng
zhī

ěr

èr
zhě
néng
lìng


xiàn
xíng
yīn
yuán

wèi

zhū

huò

jiā

yǒu
rǎn
ài
shí

yóu


shì
yǒu
rǎn
ài
shí


biàn
liǎo
zhī
zēng
shàngbiàn
便
wéi
zhū


jiā

ài
zhī
suǒ
piāo


yóu

niè
pán

néng
xīn
tuì
退
huán


qián

shuō

yòu
yóu

xiāng
néng
biàn
liǎo
zhī

biàn
liǎo
zhī

chú
zhū
guò
huàn

dāng
zhī
shì
míng

shàn
qīng
jìng


zēng
shàng
màn


zhēn
zhì

yòu


zhōng

miè
huài


miè
huàishuō
míng

cháng

zhū

fán
nǎo
suǒ

chéng


shuō
míng
yǒu
wéi

yóu

yuàn

suǒ

chéng


míng

suǒ
zào

cóng

zhǒng

xiàn
zài
wài
yuán
suǒ

chéng


shuō
míng
yuán
shēng


wèi
lái
shì
shuāi
lǎoshuō
míng
jìnshuō
míngwèi
lǎo

lái
wéi

bìng
děng
zhǒng
zhǒng
zāi
héng
suǒ

nǎo


míng

huài


yóu

xiàn
liàng
néngnéng
duàn
miè


míng

xiànmiè


dāng
zhī

zhōng
chú

miè


yóu
suǒ

xiāng
lüè
guān
sān
shì
suǒ
yǒu
guò
huàn

yóu
suǒ
chú
xiāng
guān

chū


ruò
yóu

shì
guò
huàn
chū

biàn
zhī


shí
míng
shàn
biàn
zhī

qiē

zhōng

yǒu

xìng

míng
zhū

yìn
yìn
suí
lùn
dào


wáng
suǒ
zào


zhū
shèng
shēn

wéi
nǎo
hài

suí

néng


qiē
shèng
cái

yóu


rán

ān
chāo

shēng

guǎng
广

xiǎn
nán
cháng
dào

shì


míng
zhòng
shèng

yìn

dāng
zhī

zhōng
yóu
qián
míng
tōng

zhì

yóu
hòu
míng
shàn
qīng
jìng
jiàn


yīng
zhī
yóu

zhǒng
xiāng


wài

shīgāo
xià
chà
bié


yóu
zhù


èr
yóu

zhòng


sān
yóu
lùn
jué
yóu
jiàn

kāi
xiǎn
dàoyóu
xíng


wèi
zhū
wài
dào
shī
héng
cháng
zhù

kuì
nào
zhī
zhùshī

shí
shí
zhùjìng
zhù

shì
míng


gāo
xià
chà
bié

yòu
wài
dào
shī
yóu

yǒu
liàng
chū
jiāzhū
wài
dào
sēng
shuō
míng
yǒu
sēng

yóu

yǒu
liàng
zài
jiāzhū
wài
dào
zhòng
shuō
míng
yǒu
zhòng
qiē
gòng

wéi
shī

míng
zhòng
shī


lèi
zhòng
shēng
xián
wèi
yǒu


shì

shuō
míng
gòng
tuī
shàn


dāng
zhī

lái


xiāng
wéi

suī
wéi

qiē
tiān

shì
jiān

shàng

shītóng
zūn
ér

suǒ


yòu
wài
dào
shī
gòng
xīng

lùn
jué

zhī
shí

fán
yǒu
suǒ
shuō
zhǎn
zhuǎn

jiěchà
bié

xiāng

shùn

zhuǎn
zēng

mèi
fēi
jìng

zhì

dāng
zhī
xiāng
wéi

yòu
wài
dào
shī
wéi
zhū
zhǐ

yīn

píng
děng
yīn

shī
shè
jiàn

kāi
xiǎn

dào

tīng
wén

shì

zhèngwéi

luó
shà
rǎo
luàn

xīn

yòu
yóu

zhèng
xún

xiāng
yīng
fēi

zuò


xīn
sǎn
dòng
suǒ
huái
怀
shēng

xīn
jiù
ruò

fǎn
jié
biàn
便
xīng
xīn
bào


shěnqīng
chū
yánwéi

yīn

píng
děng
yīn
suǒ

cáng


míng
wéi

rǎn

yóu
rǎn
yīn
yuán

ruò

ruòshí
zhī


míng

mèi


qīng
jìng


míng

míng
liǎo


qīng
jìng
yīn

shàn
qiǎo


shuō
míng

shàn

yòu
nǎi
zhì

yīng
suǒ
shuōsuǒ
shuō


shì
chù
shuōshì

qiē


shí
zhī

shì

shuō

wéi

zhī
liàng

wéi

zhī
ēn

dāng
zhī
xiāng
wéi

yòu
zhū
wài
dào
shīsuī


shuō

suǒ
shuō

jiǎn

diān
dǎo


suī

liú
màn
suǒ
shuō

zēng

jiāsuī
děng
suǒ
shuō

xiāngsuī
shì

shuō
wén
píng
děng


suī


bié


suí


rán

tóng


wéi
péng
dǎng

dāng
zhīsuí

xíng


zhèng


fàng

zhě

shàng

néng


kuàng
zòng

zhě


yóu

shì

biàn
便
wéi

lùn
zhì


qīng
huǐ
bìng

suǒ
shòu
zhū
è
xié


dāng
zhī
xiāng
wéi

shì
míng

zhǒng
gāo
xià
chà
bié


yóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī
zhū
xíng
fēi
dìng

rǎn

yòu
yóu

xiāng

fēi
dìng

jìng


shì

xiāng
zǒng

sān
shì


děng
wéi
sānshēng
chù


èr

shòu


sān

shìzhōng

zhě

wèi
zài

sān
jìngsuǒ
suí
zhě

wèi
zài
rén
zhōng

róng
yǒu
èr
zhǒngbiàn
zhě

wèi
zài
chū
èr
jìng


wèi
yǒng


zhě

wèi
zài


jìng


shàng


zhōng

zhě

wèi
zài
è
饿
guǐ


bàng
shēng


suǒ
suí
zhě

wèi
zài
rén
zhōng

yōu

biàn
zhě

wèi
zài

luò
jiā

wèi
yǒng


zhě

wèi
zài
shàng
tiān
zhòng
zhōng

dāng

suǒ
suí


yòu
yán

zhě

wèi
shòu
xiàn
zài
qián
wèi


suǒ
suí
zhě

wèi

shòu
xiàn
zài
qián
wèibiàn
zhě

wèi

shòu
xiàn
zài
qián
wèi


yǒng


zhě

wèi


qiē
wèi

yīn
suǒ
suí


ruò


xiāng
wéi
dāng
zhī

chà
bié

yòu
yán

zhě

wèi
shùn

xíngmiè


suǒ
suí
zhě

wèi
yǒu

yīn

wèi
lái
shì
dāng
shēng

biàn
zhě

wèi

xiàn
zài
suí
shùn

chù

wèi
yǒng


zhě

wèi

sān
shìxiāng
wéi

chà
biéyīng
dāng
zhī